Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

  • Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm về: Xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án về khoa học công nghệ trong hệ thống LM HTX VN.

Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; đào tạo, dạy nghề, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học, công nghệ theo chuỗi giá trị sản phẩm; xây dựng các mô hình sản xuất thử nghiệm; thương mại sản phẩm khoa học công nghệ.

  • Nhiệm vụ

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án của Trung tâm về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ mới; các mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất; chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP).

Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Sản xuất thử nghiệm; điều tra khảo sát cơ bản; đào tạo, dạy nghề; xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ; các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Tổ chức và triển khai các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định về: Hợp tác liên doanh, liên kết đầu tư, sản xuất và thương mại các sản phẩm khoa học công nghệ, tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết thương mại sản phẩm và đầu tư sản xuất cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài, dự án, các hoạt động dịch vụ nêu trên.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

  • Dịch vụ cung ứng

Nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ mới thông qua các đề tài, dự án, chương trình … từ nguồn ngân sách nhà nước trung ương và địa phương, các nguồn vốn tài trợ của nước ngoài, nguồn vốn tư nhân.

Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo thực hành Quy trình VietGAP (trồng trọt, chăn nuôi), GLOBALGAP (trồng trọt, chăn nuôi), Tiêu chuẩn Hữu cơ (Trồng trọt, chăn nuôi),…

Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo thực hành Hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 …